Magiczny zestaw iskier

Magiczny Zestaw Iskier - rozdanie w pracowni ISKRAVA

Z okazji 505 obserwujących profil mojej pracowni na Instagramie, zorganizowałam magiczne rozdanie! W boxie, który jest nagrodą schowałam milion gwiazd, specjalnie dla Ciebie! 10 września 2021 r. zajrzyj na moje konto na Instagramie, wykonaj Zadanie Konkursowe i zawalcz o niezwykłą Nagrodę! Co jest w środku?

magiczny zestaw iskier

Magiczny Zestaw Iskier zawiera:

1. Ręcznie malowany obrazek gwiazdozbioru w białej papierowej ramce, który wykonam dla zwycięscy rozdania. Praca zostanie wykonana po ustaleniu typu gwiazdozbioru, gdyż ten na obrazku, jest przykładową pracą gwiazdozbioru Panny.

2. Wykonany przeze mnie betonowy stojaczek, na Twoje notatki, czy ważne przypominajki, który możesz postawić w widocznym miejscu, aby niczego nie zapomnieć!

3. Papierową zawieszkę na drzwi z grafiką magicznego kota, którą narysowałam specjalnie na tą okazję!

4. Trzy naklejek z grafikami mojego autorstwa. Czy potrafisz odnaleźć te stwory z Leksykonu Fantastycznych Stworzeń?

5. Jeden egzemplarz Kolorowanki Charytatywnej, wydanej przez Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, w której znajdziesz moja grafikę.

Jak wziąć udział w rozdaniu?

Zapoznaj się z poniższym regulaminem, wejdź na moje konto na Instagramie i pod postem z 10 września, udziel odpowiedzi na kreatywne Zadanie Konkursowe. Na komentarze czekam do 17 września do godziny 23:59:59 czasu polskiego. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej 22 września 2021 r. Zapraszam do udziału w zabawie!

magiczny zestaw iskier

Regulamin konkursu na Instagramie pod nazwą
”Magiczny Zestaw Iskier”

§1  Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Izabela Sojka-Murawska, dalej zwana „Organizatorem”.

 2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 10 września 2021 r. godz. 10:00, a kończy się dnia 17 września 2021 r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego.

§2. Uczestnicy i zasady Konkursu

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:

  a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;

  b) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

  c) posiadających adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  d) posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram,

  e) wykona Zadanie Konkursowe.

 3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) Organizatora.

 4. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona Zadanie konkursowe polegające na zamieszczeniu kreatywnej odpowiedzi pod postem na profilu @iskrava.workshop z dnia 10 września 2021 r. Zadanie Konkursowe brzmi: „Czym dla Ciebie jest magia codzienności”.

 5. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz. Pod uwagę brany będzie wyłącznie pierwszy komentarz, jaki napisze Uczestnik.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:

  a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,

  b) działają z fikcyjnych kont/profili w serwisie Instagram,

  d) naruszają regulamin serwisu Instagram,

  e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanego za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.

§ 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.

 2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawo autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.

 3. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody – nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:

  a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

  b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

  c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mómieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.

§4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 2 osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestnika, któremu przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzca). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

 2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników 1 (słownie: jednego) Zwycięzcę, którzy w ocenie Komisji Konkursu wykonają Zadanie Konkursowe najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie.

 3. Zwycięzcy Konkursu przyznana zostanie nagroda o nazwie „Magiczny Zestaw Iskier”, która składa się z:

  a) ręcznie malowanego obrazka gwiazdozbioru w białej papierowej ramce, o wartości 95 zł; autorem obrazka będzie Izabela Sojka-Murawska; praca zostanie wykonana po ustaleniu typu gwiazdozbioru ze Zwycięzcą,

  b) wykonanego przeze Izabelę Sojkę-Murawską betonowego stojaczka, o wartości 45 zł,

  c) papierowej zawieszki na drzwi z grafiką, wykonaną przez Izabelę Sojkę-Murawską, o wartości 30 zł,

  d) trzech sztuk naklejek z grafikami autorstwa Izabeli Sojki-Murawskiej, o łącznej wartości 30 zł,

  e) jednego egzemplarza Kolorowanki Charytatywnej, wydanej przez Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w 2021 r., o wartości 8zł.

 4. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

 5. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 22 września 2021 r.

 6. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie informacji wskazującej nazwę profilu (konta) w profilu Organizatora w serwisie Instagram iskrava.workshop najpóźniej dnia 22 września 2021 r.

 7. Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcy w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.

 8. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości e-mail na adres pracownia@iskrava.pl informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail, telefonu komórkowego oraz adresu i numeru Paczkomatu Inpost na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do którego ma zostać wysłana Nagroda.

 9. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego Nagrodę.

 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.

 11. Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora na adres, o którym mowa w §4 pkt. 8, wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.

 12. Fundatorem Nagród jest Organizator.

 13. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.

 14. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem e-mail.

 15. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.

 16. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.

 17. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

§5. Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny Izabela Sojka-Murawska, ul. Wajdeloty 21, 80-437 Gdańsk oraz na adres e-mail pracownia@iskrava.pl.

 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzcy również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.

 4. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu dostępne są w polityce prywatności dostępnej pod adresem URL https://www.iskrava.pl/regulamin/.

§ 6. Reklamacje

 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs Magiczny Zestaw Iskier” na adres e-mail praownia@iskrava.pl w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.

 2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamację.

 3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie, zawierającym reklamację.

 4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 września 2021 r.

 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.

 4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: https://www.iskrava.pl/magiczny-zestaw-iskier/.

 5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.

 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.

 7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związany.

 8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.

 9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.

 10.  
magiczny zestaw iskier